Kungliga Hovkapellets emblem
huvudbild

Hovkapellet hem » Kungliga teaterns reglemente 1772

Kungliga Hovkapellet – Royal Swedish Orchestra

Operans orkester, med anor från 1526, är en av de äldsta ännu existerande orkestrarna i världen. Hovkapellet - som spelar opera, balett och konserter - är en av Sveriges största orkestrar med 105 medlemmar.

Du kan kika ner i orkesterdiket och följa orkesterns sammansättning av musiker och dirigenter säsong för säsong från 1848 till idag. Webbplatsen drivs av orkesterns medlemmar via Kungliga Hovkapellets förening. Välkommen!

Ladda ner unika ringsignaler Hovkapellet. From the History of the Royal Court Orchestra 1526-2013

Kungliga Hovkapellets musiker 2017-2018

Kategorier

Välkommen att botanisera i vårt arkiv med alla inlägg sedan webbplatsen öppnade i maj 2006:

Arkiv

RSSInlägg (RSS)

Besök gärna Kungliga Operan på operan.se.

Senaste kommentarer

Kungliga teaterns reglemente 1772

Den 18 januari 1773 uppfördes på Bollhuset i Stockholm operan Thetis och Pelée av Francesco Antonio Uttini. Det brukar anses att svensk opera föddes i och med detta. Grundaren, kung Gustaf III, verkade starkt för operakonstens utveckling och beställde 1775 uppförandet av ett nytt operahus vid Gustaf Adolfs torg.

I Kungliga Operans arkiv finns originalet till det reglemente i tolv paragrafer som gällde för alla anställda inom ”Kongl. Hof Theatern”. Här presenteras en avskrift av hela texten och fotografier av första sidan. Stort tack riktas till arkivarie Helena Iggander som tagit bilderna.

Uppå Hans Kongl. Maj:ts Nådigste Befallning utfärdas härmedels efterföljande Reglemente, til ordnings bibehållande vid Kongl. Hof Theatern.

1.§.

Alla De, som antagne äro, antingen at Spela, Siunga, Dansa eller figurera i Balletterna vid den Svenska Kongl. Theatern, eller de som uti dennes Orchester som Musicanter nyttjas, som ock de, hvilka andre sysslor innehafva, de där under denna Theater lyda de bud och befallningar, som utgifvas af den, som Kongl. Maj:t i nåder anförtrodt Directionen öfver bemälte Trouppe och Theatre.

2.§.

Både Capell som och Ballet Mästarne äro pliktige at infinna sig precis uppå Theatern eller de ställen, där Repetitioner göras och undervisning för Trouppen gifves; och tillåtes dem ingalunda at med förklenliga ord angripa några af sine underhafvande och lärlingar, mindre med slag dem anfalla, utan äro de skyldige at hos den Hans Kongl. Maj:t anförtrodt Directionen öfver Spectaclen sådant att anmäla och dess åtgärd begära, under hvilkens bud och befallningar desse Mästare enligt 1,§ höra.

3.§.

Alla de Musicanter, som antagne äro att spela til bemälte Spectacler, äro skyldige icke allenast at infinna sig precis uppå den timma, som dem af Capell Mästaren förelagd är til representationerne, utan och vid alla de repetitioner dem antydes at sig infinna. Den som häremot bryter, vare förfallen til den pligt, som Directionen funnit skäligt och efter försummelsen lämpligt och til häckte, då brottet ofta eller af ovilja och gensträvighet förnyas. Åliggande Capell-Mästaren at icke någon sådan slags försummelse eftergifva utan sådant strax anmäla. Både den förste som ock den andre Repetiteuren äro skyldige att infinna sig så ofta, som hvarest Ballet-Mästaren tillsäger där Repetitionen hålles, och äro pliktige at där förblifva, till dess att slut af Ballet-Mästaren dem är tillsagt,

  • Kungliga Theaterns Reglemente 14 november 1772, sigill.

    Dokumentets sigill.

  • Kungliga Theaterns Reglemente 14 november 1772, närbild på handskriften.

    Närbild på handskriften.

4.§.

Det åligger alla, både de som äga de första, som de mindre roler, jämte sångare och sångerskor i Choeurerne at, til en utsatt dag, kunna de roler som dem förelägges; äfven at infinna sig vid alla de repetitioner som erfordras. De, som i Choeurerne siunga äro äfven pliktige at vid utsatte timmar, infinna sig hos Capellmästaren eller de ställen, som dem antyd as at sine roler, därigenom kunna lära.

5.§.

Alla danserer och danseuser både af första och andra classen; äro skyldige så ofta de antydas af Ballet Mästaren at sig vid Repetitionerne infinna. Hvad figuranter och figurantskor angår, så äro de pliktige at alla Söknedagar Klockan Nio om morgonen infinna sig vid Dansskolan, eller Magazinet, at där läras och inöfvas, samt utom dess så ofta som repetitioner uppå Theatern göras äfven uppå klåckslag, enligt Ballet-Mästarens tilsägelse sig infinna: Sielfva Repetitionsdagarne, böra de så tidigt infinna sig, at de kunna både hinna kläda sig, och repetera om sådant påfordras. Den som häremot bryter vare förfallen till de böter, straff eller häckte, som Directeuren finner Skäligt, och emot brottet svarande, enligt hwad 3.§ härom utstakar.

6.§.

Uppå det alfvarsammaste förbudes härmedels alla trätor, grofva utlåtelser, emot anständighet stridande gärningar, slagsmål, eller buller, inom Theatern, och Lärosalarne. Den som härmed beträdes, straffas utan skonsmål med de straff, Directeuren finner lämpeligast. Den som ofta förbryter sig eller genom sitt uppförande begått sådane fel, at den ej bör bland Trouppen bibehållas, kan af Directeuren strax afskedas utan at den vanliga Formalitet med upsägning Sex Månader förut ligger i vägen. Ty detta iakttages endast med dem, som för andre orsaker; och enligt öfverenskommelse å ömse sidor, vil öfvergiva Spectaclet. För övrigt har Directeuren uti brott af större betydenhet, at noga låta efterlefa Kongl. Hof Articlarne, Allmän Lag och andre för dylike mål utfördade Kongl. Förordningar, samt å andra sidan noga handhafva det Contracter och gifvne löften till Engagerade noga hållas och upfyllas.

7.§.

Det åligger äfven alla Danseurer, Danseuser, Figuranter, Figurantskor, Sångare och Sångerskor i Choeurerne samt Musikanter at äfven lyda och hörsamma alt hvad både Capell- och Ballett Mästare tilsäger och befaller och hvar och en i den Departement honom är anförtrodd, och avser olydnad häruti med lika straff, som förut är anfördt. Hvad acteurer och actricer samt danseurer och danseuser angår, böra de äfven hörsamma de tillsägelser de af bem:te mästare unfå uti hvad som rörer deras roler.

8.§.

Machinist, vaktmästare och andre til Spectaclet hörande betiente, stå alla directe under Directeurens befallningar, och hafva de at noga iakttaga de förordningar, ordres och reglementer, som til deras sysslor höra och redan utgifne äro, eller framdeles utkomma.

9.§.

Hvad åter angår kläders uttagande utur Comediens kläd-magazine, deras återlämnande, tiden som de af hvar och en skola brukas, samt huru mycket hvar och en härav bestås, kommer i alt at noga iakttagas hvad Contracter, med hvar och en utstakas, samt de befallningar, som af Directeuren härom gifves och de Reglementer, som sådant utstaka och anvisa.

10.§.

Som både för tysthetens bibehållande som ock för ordning är det nödigt at iakttaga det under Representationerna inga andra än de som uppå Theatern hafva at syssla, där få infinna sig. Så äfven för alla til Spectaclet hörande personer förbudet at ställa sig uti couliserne eller de ställen uppå Theatern där de antingen kunna orsaka buller, hinder för acteurer, eller ock för machinist och arbetare. För Vachtmästare är vid straff af förafskedande eller arrest förbudit att låta någon obehörig eller til Spectaclet icke hörande person få under Representationerne rum uppå Theatern eller tilstånd at få komma och göra något besök uti acteurernes, danseurernes, danseusernes eller andre personers loger.

11.§.

Af Directeuren giöres vid början af hvarje Spectacles termin utdelning af de loger, inom Comediehuset, som äro indelte til klädsel och inrymme för de til Spectaclet hörande personer. Och sedan dessa emottagit de meubler som til deras loger höra, böra de för dem vara ansvarige och om de bort komma dessa ersätta. För öfvrigt är hvar och ens skyldighet at under representationer så tidigt infinna sig uti sine loger, at de uti dessa kunna hinna blifva påklädde, samt i dem förblifva tils tiden blir inne, då de uppå Theatern visa sig; och förbudes strängeligen och vid ansvar, alla onödige besök logerne imellan, samt buller och oväsende innom dem äfvenledes all vårdslöshet med lius och eldning; varandes hvar och en ansvarig för den skada, som igenom dess försummelse hända kan; och är vachtmästarens skyldighet alla desse loger hvar afton visitera och i fall något häremot brytes, sådant Directeuren strax tilkänna gifva.

12.§.

Dessa äro alle de puncter, hvilka Directeuren noga bör låta tilse, det de efterlefvas, och icke eftergifva några af de fel eller brott, som häremot strida. Börandes detta Reglemente sitta innom Comedihuset upsatt til allmän läsning och efterlefnad, samt äfven uti alla de lärosalar; som till detta Spectacle höra jämte alla de tilläggningar, ändringar, eller förbättringar, som ännu framdeles kunna författas, och till obrottslig efterlefnad utgivas.

Hvilket med Hans Kongl. Magst Allernådigste bifall och samtycke är sammanfattat och stadfäst, samt til yttermera visso af mig underskrifvet och bekräftat.

Stockholm d. 4 Nov. 1772 H: H: von Lieven

Kategorier: historia, musiker

Kommentering avstängd.

Space2u.com© Kungliga Hovkapellets förening | Om webbplatsen | Inlägg (RSS) | Kommentarer (RSS)